Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling
Inom Done IT Konsult AB behandlar vi uppgifter om dig och hur du använda våra tjänster. Done IT Konsult AB är personuppgiftsansvarig. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamålbehandlingen görs. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet.
Vilken typ av data vi behandlar
Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till din tjänst, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka avtal och tjänster du har med oss samt hur du använder våra tjänster, inloggningsuppgifter, information om din ekonomiska status som vi kan få inom ramen för kreditupplysningar.
Hur vi samlar in data
Vi samlar in och behandlar uppgifter

Som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss, t ex beställer våra tjänster, kontaktar kundservice

Som skapas när du beställer/använder någon av våra tjänster, t ex när du surfar på doneit.eu

Som vi hämtar från andra källor, t ex Bisnode och UC, register som används för kreditbedömningar, och från samarbetspartners ( t ex olika sociala medier och marknadsföringsnätverk)

Som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som samlar information från din webbläsare.

Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du köper från oss.
Så här använder vi data
För att vi ska få behandla kunduppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi inom Done IT Konsult AB ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning.

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.
För att leverera tjänster
Vi behandlar data för att kunna leverera de tjänster som du har beställt av oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan oss, avtalet kan vara muntligt eller skriftligt. Vi behandlar också data för att kunna ta betalt för de tjänster vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera klagomål och reklamationer, för felavhjälpning och hantering av andra incidenter. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är fullgörande av avtal.
För att kommunicera med dig om tjänsterna
Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, använder våra tjänster eller lämnar feedback om våra tjänster och produkter. Vi kan också komma att spara mail konversationer när du kontaktar oss. Detta gör vi i syfte att utbilda vår personal. Vi behandlar också data för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse när du kontaktar oss, t ex genom att styra din förfrågan till rätt person. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är berättigat intresse.
För att utveckla nya tjänster
Vi analyserar kunduppgifter i syfte att förbättra vår verksamhet, våra befintliga tjänster för att optimera våra tjänster, för att utveckla nya tjänster, produktportföljer och vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över tex beställningar. Den rättsliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är då ett berättigat intresse.
Behandling för marknadsföringsändamål
Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon, samt genom personaliserad marknadsföring på publika webbsidor. Vi utför även profilering. Det innebär att vi sammanställer information vi har fått från dig (och information som skapas när du använder våra tjänster) med data som vi får från andra parter och skapar en kundbild över dig. Vi använder sedan kundbilden bl a för att skräddarsy marknadsföring som vi tror är relevant för dig och för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Vi använder också profileringen för att undersöka om du är nöjd med den personliga service som vi erbjuder dig. Vi behandlar även data för att skapa oss en bild av hur vi tror att du skulle agera i olika situationer och vilka abonnemang eller erbjudanden vi tror skulle passa för dig, t ex när vi föreslår dig en viss tjänst baserat på ditt tidigare användande av våra tjänster. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på en intresseavvägning.
Vem vi delar med oss av data till
Ibland kan det vara nödvändigt för oss att anlita underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster till dig. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina kunduppgifter som vi eller underleverantör utför på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer får då inte använda datan för andra ändamål än de som vi anger. Delningen av dina uppgifter görs då i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.
Myndigheter
Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som följer av beslutet till myndigheter, t ex till polisen. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.
SOS Alarm
Vi kan komma att lämna ut data, vilket även kan omfatta uppgift om din geografiska position till SOS Alarm både för att räddningstjänsten ska kunna utföra sina uppdrag men även för befordran av viktigt meddelande till allmänheten. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.
Hur länge vi sparar data
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Så länge du är kund hos oss, och inte mer än under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid.
Dina rättigheter
Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta oss på personuppgift@doneit.eu eller genom att ringa till oss.

Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter du hittar här https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Rätt till registerutdrag
Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress, elektroniskt via e-post.
Rätt till rättelse
Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer också, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut.
Rätt till radering
Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall oss på personuppgift@doneit.eu eller telefon. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Rätt till begränsning
Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta vårt personuppgift@doneit.eu eller via telefon. Kontaktuppgifter finner du här ovan.
Återkalla samtycke
En del av den behandling vi gör av dina kunduppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke inom ramen för den tjänst du köper av oss. Du hittar mer information om samtycket i anknytning till att vi ber om ditt specifika samtycke för en viss behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina kunduppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke kan du ta tillbaka samtycke på samma sätt och samma ställe där du tidigare har givit oss samtycket. Här ovan hittar du mer information om när vi behandlar kunduppgifter baserat på ett samtycke. Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke. Vi kommer därför att fortsatt utföra viss behandling av dina kund- och trafikuppgifter även om du tar tillbaka ett samtycke.

Om du är under 18 år så måste din vårdnadshavare lämna och/eller ta tillbaka samtycken.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Done IT Konsult AB (556765-7662)

Begäran om registerutdrag ska skickas till

Done IT Konsult AB
Strängen 5
732 31 Arboga

eller

personuppgift@doneit.eu

Personuppgiftsansvarig

Done IT Konsult AB ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill prata med oss om hur vi lagrar dina personuppgifter, ber vi dig ringa oss på telefon 0589-100 31, så kommer de se till att du får prata med rätt person. Du kan också maila på personuppgift@doneit.eu

ÖvrigtOm vi gör ändringar i den här integritetspolicy så kommer vi att publicera en uppdaterad version på https://www.doneit.eu/integritetspolicy
Copyright © 2023 Done IT Konsult AB

Webbplats av Area81.se